Úkoly výborů

Kontrolní výbor – jde o výbor nadřazený všem ostatním výborům.

zpracovává a předkládá ZO plán práce:

kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce,

kontroluje dodržování právních předpisů  ostatními výbory, 

kontroluje dodržování právních předpisů obecním úřadem  na úseku samostatné působnosti,

kontroluje dodržování právních předpisů starostou  na úseku samostatné působnosti,

zabývá se způsoby vyřizování stížností na obci

kontroluje správnost zadávání veřejných zakázek

kontroluje uzavírání smluv příspěvkové organizace s jinými subjekty

kontroluje dodržování stanovených pravidel  mezi obcí a příspěvkovou organizací (např. nahlášení úrazu v MŠ  podle knihy úrazů – nejpozději do každého 5. dne v měsíci)

kontroluje správnost vydaných obecně závazných vyhlášek

 

Finační výbor

Zpracovává a předkládá ZO plán práce:

Kontroluje plnění harmonogramu přípravy a tvorby rozpočtu obce

kontroluje plnění rozpočtu

vyjadřuje se k rozpočtovým opatřením

vyjadřuje se k návrhu rozpočtu

vyjadřuje se k výsledku hospodaření příps. organizace – MŠ

doporučuje ZO výši příspěvku 

kontroluje hospodaření MŠ – dílčí kontrola

vyjadřuje se k  finančnímu plánu MŠ

vyjadřuje se k závěrečnému účtu obce