Statut a jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobřejovice.

 

 1. Úvodní ustanovení.

 

 1. Výbory  zastupitelstva obce se zřizují rozhodnutím zastupitelstva obce podle zák. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), § 117, odst. 1.
 2. Zastupitelstvo obce zřizuje  povinně výbor kontrolní a finanční. Další výbory  zastupitelstvo obce  zřizuje dle svého rozhodnutí podle  potřeb obce.
 3. Výbory jsou kontrolní a iniciativní orgány zastupitelstva obce.

 

   II. Postavení výborů.

 

 1. Výbory  zřizuje a zrušuje zastupitelstvo obce.
 2. Výbory jsou ze své činnosti odpovědné zastupitelstvu obce.
 3. Základní úkoly kontrolního výboru:

-kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a informování zastupitelstva obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce

-kontroluje  dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, 1x ročně předkládá zprávu o  této kontrole

-zpracovává a předkládá zastupitelstvu obce plán práce

        Základní úkoly finančního výboru:

-provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce

-zpracovává a předkládá zastupitelstvu obce  plán práce

 

 

   III. Organizační struktura výborů.

 

 1. Počet členů výborů musí být lichý. Výbory jsou minimálně tříčlenné.
 2. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce. Výbory mohou mít i místopředsedu, který nemusí být členem zastupitelstva obce, ale zastupitelstvo obce jej volí. Člen zastupitelstva může být předsedou  více výborů.
 3. Členem výboru  se může stát nečlen zastupitelstva, člen nemusí mít v obci trvalý pobyt.

    Členové výboru  mohou být  ve více výborech.

 

 

   IV. Působnost výborů.

 

 1. Práva: navrhovat opatření na odstranění zjištěných nedostatků,  doporučovat způsob odstranění  nedostatků, kontrolovat dodržování  právních předpisů,  vyjadřovat se k předloženým  návrhům, atd.
 2. Povinnosti: kontrolovat  záležitosti v jejich kompetenci, připravovat a předkládat zastupitelstvu  podklady o zjištěných  informacích.

 

    V. Jednání výboru.

 

 1. Svolávání schůzí: schůzi svolává předseda nebo místopředseda, v případě žádosti nadpoloviční většiny členů  schůzi svolává starosta obce. Na pozvánce  musí být určeno  místo a čas schůze, vždy bude informován starosta.
 2. Na přípravě programu a návrzích  bodů programu  se podílejí    všichni  členové  výborů.
 3. Schůzi řídí předseda nebo místopředseda. Není-li zvolen  místopředseda,  tak v případě neúčasti předsedy schůzi řídí jeden z  přítomných  členů výboru.
 4. Schůze výboru je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů  výboru.  V případě, že není usnášeníschopná může jednotlivé body projednat bez přijetí usnesení. Následně  k projednaným bodům je nutno usnesení přijmout.
 5. Schůze výborů jsou neveřejné. Právo účasti  na schůzi:  schůze výborů se  jako hosté mohou zúčastnit starosta, místostarosta. O dalších přítomných  musí výbory  hlasovat.   

 

 

   VI. Přijímání usnesení.

 

 1. Návrhy usnesení předkládá  předseda, příp. místopředseda.
 2. O návrzích se hlasuje  neveřejně, pouze v závažných případech, určených předsedou, veřejně.
 3. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční  většina  členů výboru (nikoli pouze přítomných).

 

 

    VII.  Zápis.

 

1. Z jednání výboru  je vyhotovován zápis s  usnesením.

2. Náležitosti zápisu:  přítomnost členů, hosté, program  jednání, navržená usnesení, výsledky hlasování, čas ukončení schůze, kdo zápis vypracoval, podpis předsedy, případně ověřovatele zápisu.

 

   VIII. Závěrečné ustanovení.

 

1. Statut  a jednací řád výborů byl projednán a schválen  na zasedání zastupitelstva obce Dobřejovice dne  …

2. Změny a doplňky  mohou být  pouze v písemné formě a  vždy schváleny zastupitelstvem obce.

    3. Statut a jednací řád výborů  nabývá účinnosti