e-podatelna

 

V souladu s vyhláškou č. 496/2004 Sb, o elektronických podatelnách a nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů byla na Obecním úřadě v Dobřejovicích zřízena elektronická podatelna.

Poštovní adresa: Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany
Elektronická adresa: e-podatelna@dobrejovice.cz
Oprávnění pracovníci elektronické podatelny: Marie Žiliková

Náležitosti elektronického podání:

 • Elektronické podání musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem.
 • V případě, že elektronické podání nebude obsahovat zaručený elektronický podpis, nebude elektronickou podatelnou přijato (pro běžnou komunikaci s Obecním úřadem v Dobřejovicích můžete použít e-mail ou@obrejovice.cz.
 • Z podání musí být zřejmá adresa elektronické pošty odesílatele.
 • Technické parametry přijímaných datových zpráv:
  • formát *.txt (prostý text)
  • formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  • formát *.rtf (rich text format) 
  • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word) 
  • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel) 
  • formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát) 
  • formát *.pdf (soubory softwarového produktu Adobe Acrobat)
 • Datové zprávy jsou přijímány případně i v dalších formátech kompatibilních s MS Office 2000 a vyššími.
 • Datové zprávy jsou elektronickou podatelnou přijímány pouze do max. celkové velikosti datové zprávy 4MB.
 • Datové zprávy na technických nosičích  nepřijímáme.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- evidenční číslo datové zprávy přidělené elektronickou podatelnou.
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance městského úřadu

Vzorová zpráva o potvrzení doručení datové zprávy: „Váš dopis ze dne dd.mm.rrrr byl přijat dne dd.mm.rrrr hh:mm:ss pod evidenčním číslem x/rrrr.“

Pokud neobdržíte zprávu o potvrzení doručení datové zprávy, vaše podání nebylo doručeno.

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód (ve smyslu § 2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.), není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

 

Obec Dobřejovice
Na Návsi 26
Dobřejovice
251 01  Říčany
 
Ústředna:
+420 323 637 112
+420 323 603 310
 
e-mail: (pro běžnou korespondenci )
ou@dobrejovice.cz
obec@dobrejovice.cz


e-mail: (pro úřední podání)
e-podatelna@dobrejovice.cz

 

ID datové schránky: aadfi8